गोडवा

“तुझ नी माझं नातं हे
अगदी गोड असावं
तुझ्याकडे पहातचं मी
मला पूर्णत्व मिळावं

कधी हसुन रहावं
तर कधी मनमोकळ बोलावं
अश्रुना ही इथे येण्यास
आनंदाच कारण असावं

कधी वाट पहाताना माझी
तु स्वतःस ही विसरुन जावं
तुझ्या प्रेमाच्या गोडव्यात
सार काही मधुर व्हावं

तुझ्या खोट्या रागास ही
मी उगाच का पहावं
तुला मनवण्यास तेव्हा मी
तुला काय बरे द्यावं??

तुही तेव्हा माझ्याकडुन
हक्काने आवडीचं मागावं
वाटते त्या गोडव्याने ही आता
मनामध्ये कायम रेंगाळावं..!!”
– योगेश खजानदार

Advertisements

प्रेम ते

नभातील चंद्रास आज
त्या चांदणीची साथ आहे
तुझ्या सवे मी असताना
मंद प्रकाशाची साथ आहे

हात तुझा हातात घेऊन
रात्र ती पहात आहे
चांदणी ती मनातले जणु
चंद्रास आज सांगत आहे

कुठे आज या रात्रीत
बेभान ती झाली आहे
मनातल्या भावनांस
चौफेर उधळीत आहे

प्रेम हे ह्रदयातले जणु
चंद्रास खुलवीत आहे
चांदण्याची कुजबुज ही
रात्रीस बोलत आहे

चांदणी ही चंद्रास आज
प्रेम व्यक्त करत आहे
ती रात्र ही जणु पुन्हा
हरवुन जात आहे
-योगेश खजानदार