Valentines day special..

माझ्या कविता …
———————————-

7 Feb ….

गुलाबाची पाकळी… !!

गुलाबाची ती पाकळी
मला आजही बोलते
तुझ्या सवे घालवलेले
क्षण पुन्हा शोधते

शब्दांच्या या वहीत
लिहून काहीतरी ठेवते
सुकुन गेली तरी पुन्हा
सुगंध आजही देते

मी आहे तु आहेस
ती आठवण आजही असते
वहीतल्या या शब्दांना
चोरुन गोष्ट ती सांगते

गुलाबाची पाकळीच ती
व्यक्त काय ती करते
तुझ्या मनातील त्या शब्दांना
वाट मोकळी करते

हसते खुदकन केव्हा तरी
हळुच काय ती बोलते
तुझ्या ओठांवरचे हसु जणु
माझ्या ओठांवरती पहाते

गुलाबाची ती पाकळी
मला आजही खुप बोलते .. !!!
-योगेश खजानदार

———————————

8 Feb..

प्रेम ते

नभातील चंद्रास आज
त्या चांदणीची साथ आहे
तुझ्या सवे मी असताना
मंद प्रकाशाची साथ आहे

हात तुझा हातात घेऊन
रात्र ती पहात आहे
चांदणी ती मनातले जणु
चंद्रास आज सांगत आहे

कुठे आज या रात्रीत
बेभान ती झाली आहे
मनातल्या भावनांस
चौफेर उधळीत आहे

प्रेम हे ह्रदयातले जणु
चंद्रास खुलवीत आहे
चांदण्याची कुजबुज ही
रात्रीस बोलत आहे

चांदणी ही चंद्रास आज
प्रेम व्यक्त करत आहे
ती रात्र ही जणु पुन्हा
हरवुन जात आहे
-योगेश खजानदार

——————————

9Feb..

गोडवा

“तुझ नी माझं नातं हे
अगदी गोड असावं
तुझ्याकडे पहातचं मी
मला पूर्णत्व मिळावं

कधी हसुन रहावं
तर कधी मनमोकळ बोलावं
अश्रुना ही इथे येण्यास
आनंदाच कारण असावं

कधी वाट पहाताना माझी
तु स्वतःस ही विसरुन जावं
तुझ्या प्रेमाच्या गोडव्यात
सार काही मधुर व्हावं

तुझ्या खोट्या रागास ही
मी उगाच का पहावं
तुला मनवण्यास तेव्हा मी
तुला काय बरे द्यावं??

तुही तेव्हा माझ्याकडुन
हक्काने आवडीचं मागावं
वाटते त्या गोडव्याने ही आता
मनामध्ये कायम रेंगाळावं..!!”
– योगेश खजानदार

———————————-

10 Feb..

अबोल मी

“कधी कधी वाटतं
अबोल होऊन रहावं
तुझ्याकडे पहात नुसत
तुझ बोलन ऐकावं
पापण्यांची उघडझाप न करता
एकटक तुझ्याकडे पहावं
आणि तुझ्या बरोबर सतत राहुन
फक्त तुझाच होऊन जावं

कधी कधी वाटतं
तुझं आवडीचं गाणं लागावं
तुही त्या सोबत मनसोक्त म्हणावं
माझ्या जवळ येऊन
उगाच मला मिठीत घ्यावं
त्या गाण्यात सुर मिसळून
मलाच घेऊन नाचावं

कधी कधी वाटतं
सगळं काही विसरु जावं
तुझ्या सवे असताना
तुझ मन वाचावं
मनातल्या कोपर्‍यात कुठेतरी
स्वतःलाच कोरावं
आणि कोरलेलं ते नाव माझं
कायमच तिथेच रहावं…!!!”

-योगेश खजानदार

——————————

11 Feb..

“वचन.. !!”

वचन दिलं होतं नजरेस
फक्त तुलाच साठवण्याचं
तुझ्या सवे आठवणींचा
पुन्हा ती स्वप्ने पहाण्याच
मिटलेल्या डोळ्यातही
ह्रदयात तुला ठेवण्याचं
तुझ्या आठवणीत
अश्रुना त्या सावरण्याचं

वचनं दिलं होतं त्या श्वासासही
फक्त तुझ्यासाठी जगायचं
प्रत्येक क्षणात जणु
तुला नव्याने प्रेम करायचं
तु नसताना ह्रदयात या
श्वासात तुला जपायचं
प्रत्येक श्वासावर फक्त
तुझचं नावं द्यायचं

वचन दिलं होतं तुलाही मी
तुझा हात कधी न सोडायचं
तुझ्या सोबत चालताना
शेवट पर्यंत चालायचं
येईल कोणतं ही संकट
तुझ्या सोबत रहायचं
नजरेत तुझ्या स्वतःस पहातं
श्वास तुझा व्हायचं

वचन दिलं होतं मी … !!!
-योगेश खजानदार

—————————

12 Feb..

तुझ्या मिठीत

“ती तुझी मिठी मला
खुप काही बोलायची
मी आनंदात असताना
जवळ मला घ्यायची
कधी खुप दुर असताना
ओढ मला लावायची
आणि जवळ येताच
अश्रुनांही विसरुन जायची

ती तुझी मिठी मला
खुप काही सांगायची
कधी स्वतःला हरवुन
माझीच होऊन जायची
त्या दोन हाताच्या बंधनात
सार जग सामावुन जायची
आणि माझ्या स्वप्नांना
मनातल्या गोष्टी सांगायची

ती तुझी मिठी मला
खुप समजुन घ्यायची
माझ्या ओठांवरचे शब्द
अचुक टिपायची
रुसलेल्या मला कधी
चटकन मनवायची
आणि जवळ तु येताच
तुझीच होऊन जायची.. !!”

-योगेश खजानदार

—————————

13 Feb..

‘मनातील..!’

तो ओठाचा स्पर्श अजुनही
जाणवतो मला माथ्यावर
तुझ्या भावना अबोल होऊन
बोलल्या त्या मनावर
माझीच तु आणि तुझाच मी
एक जाणीव होती नात्यावर
विसरुन जाईल जग हे सारे
जादु कसली ही क्षणांवर

तो ओठाचा स्पर्श अजुनही
जाणवतो मला हातावर
तुझ्या सवे चालताना
सोबत हवी त्या वाटांवर
कधी नसेल एकटाच मी
जाणीव करते मनावर
देईन साध तुझी अखेरपर्यंत
सांगतो तो स्पर्श ह्रदयावर

तो ओठाचा स्पर्श अजुनही
जाणवतो मला गालावर
रुसलेल्या मला तो जणु
बोलतो या ह्रदयावर
क्षणात जातो राग कुठे
दिसतो ना मनावर
तो ओठाचा स्पर्श तुझ्या
हसु उमटवतो माझ्या ओठावर.. !!!

-योगेश खजानदार

——————————–

14 Feb ..

भावना….

कधी हळुवार यावी
कधी वादळा सारखी यावी
प्रेमाची ही लाट आता
सतत मनात का असावी?

तु सोबत यावी
ऐवढीच ओढ लागावी
मनातल्या भावनांची जणु
नाव किनारी का जावी?

समोर तु असावी
सतत ह्रदयात रहावी
चेहरा तुझा पहाण्यास
नजरेने धडपड का करावी?

साथ तुझी अशी असावी
भेट तुझी रोज व्हावी
वाट तुझी चालताना
वेळ अनावर का व्हावी?

मला माझी शुद्ध नसावी
तुझीच आठवण रहावी
स्वतःस ही शोधताना
तुच मझ का सापडावी?

हे प्रेम की भावना असावी
तुझ्यासवे आयुष्यभर रहावी
सुटताच येऊ नये अशा बंधनात
मला कायमची का अडकावी?
-योगेश खजानदार

—————————-

Advertisements

भावना….

कधी हळुवार यावी
कधी वादळा सारखी यावी
प्रेमाची ही लाट आता
सतत मनात का असावी?

तु सोबत यावी
ऐवढीच ओढ लागावी
मनातल्या भावनांची जणु
नाव किनारी का जावी?

समोर तु असावी
सतत ह्रदयात रहावी
चेहरा तुझा पहाण्यास
नजरेने धडपड का करावी?

साथ तुझी अशी असावी
भेट तुझी रोज व्हावी
वाट तुझी चालताना
वेळ अनावर का व्हावी?

मला माझी शुद्ध नसावी
तुझीच आठवण रहावी
स्वतःस ही शोधताना
तुच मझ का सापडावी?

हे प्रेम की भावना असावी
तुझ्यासवे आयुष्यभर रहावी
सुटताच येऊ नये अशा बंधनात
मला कायमची का अडकावी?
-योगेश खजानदार

‘मनातील..!’

तो ओठाचा स्पर्श अजुनही
जाणवतो मला माथ्यावर
तुझ्या भावना अबोल होऊन
बोलल्या त्या मनावर
माझीच तु आणि तुझाच मी
एक जाणीव होती नात्यावर
विसरुन जाईल जग हे सारे
जादु कसली ही क्षणांवर

तो ओठाचा स्पर्श अजुनही
जाणवतो मला हातावर
तुझ्या सवे चालताना
सोबत हवी त्या वाटांवर
कधी नसेल एकटाच मी
जाणीव करते मनावर
देईन साध तुझी अखेरपर्यंत
सांगतो तो स्पर्श ह्रदयावर

तो ओठाचा स्पर्श अजुनही
जाणवतो मला गालावर
रुसलेल्या मला तो जणु
बोलतो या ह्रदयावर
क्षणात जातो राग कुठे
दिसतो ना मनावर
तो ओठाचा स्पर्श तुझ्या
हसु उमटवतो माझ्या ओठावर.. !!!

-योगेश खजानदार

तुझ्या मिठीत

“ती तुझी मिठी मला
खुप काही बोलायची
मी आनंदात असताना
जवळ मला घ्यायची
कधी खुप दुर असताना
ओढ मला लावायची
आणि जवळ येताच
अश्रुनांही विसरुन जायची

ती तुझी मिठी मला
खुप काही सांगायची
कधी स्वतःला हरवुन
माझीच होऊन जायची
त्या दोन हाताच्या बंधनात
सार जग सामावुन जायची
आणि माझ्या स्वप्नांना
मनातल्या गोष्टी सांगायची

ती तुझी मिठी मला
खुप समजुन घ्यायची
माझ्या ओठांवरचे शब्द
अचुक टिपायची
रुसलेल्या मला कधी
चटकन मनवायची
आणि जवळ तु येताच
तुझीच होऊन जायची.. !!”

-योगेश खजानदार

“वचन.. !!”

वचन दिलं होतं नजरेस
फक्त तुलाच साठवण्याचं
तुझ्या सवे आठवणींचा
पुन्हा ती स्वप्ने पहाण्याच
मिटलेल्या डोळ्यातही
ह्रदयात तुला ठेवण्याचं
तुझ्या आठवणीत
अश्रुना त्या सावरण्याचं

वचनं दिलं होतं त्या श्वासासही
फक्त तुझ्यासाठी जगायचं
प्रत्येक क्षणात जणु
तुला नव्याने प्रेम करायचं
तु नसताना ह्रदयात या
श्वासात तुला जपायचं
प्रत्येक श्वासावर फक्त
तुझचं नावं द्यायचं

वचन दिलं होतं तुलाही मी
तुझा हात कधी न सोडायचं
तुझ्या सोबत चालताना
शेवट पर्यंत चालायचं
येईल कोणतं ही संकट
तुझ्या सोबत रहायचं
नजरेत तुझ्या स्वतःस पहातं
श्वास तुझा व्हायचं

वचन दिलं होतं मी … !!!
-योगेश खजानदार

अबोल मी

“कधी कधी वाटतं
अबोल होऊन रहावं
तुझ्याकडे पहात नुसत
तुझ बोलन ऐकावं
पापण्यांची उघडझाप न करता
एकटक तुझ्याकडे पहावं
आणि तुझ्या बरोबर सतत राहुन
फक्त तुझाच होऊन जावं

कधी कधी वाटतं
तुझं आवडीचं गाणं लागावं
तुही त्या सोबत मनसोक्त म्हणावं
माझ्या जवळ येऊन
उगाच मला मिठीत घ्यावं
त्या गाण्यात सुर मिसळून
मलाच घेऊन नाचावं

कधी कधी वाटतं
सगळं काही विसरु जावं
तुझ्या सवे असताना
तुझ मन वाचावं
मनातल्या कोपर्‍यात कुठेतरी
स्वतःलाच कोरावं
आणि कोरलेलं ते नाव माझं
कायमच तिथेच रहावं…!!!”

-योगेश खजानदार

गोडवा

“तुझ नी माझं नातं हे
अगदी गोड असावं
तुझ्याकडे पहातचं मी
मला पूर्णत्व मिळावं

कधी हसुन रहावं
तर कधी मनमोकळ बोलावं
अश्रुना ही इथे येण्यास
आनंदाच कारण असावं

कधी वाट पहाताना माझी
तु स्वतःस ही विसरुन जावं
तुझ्या प्रेमाच्या गोडव्यात
सार काही मधुर व्हावं

तुझ्या खोट्या रागास ही
मी उगाच का पहावं
तुला मनवण्यास तेव्हा मी
तुला काय बरे द्यावं??

तुही तेव्हा माझ्याकडुन
हक्काने आवडीचं मागावं
वाटते त्या गोडव्याने ही आता
मनामध्ये कायम रेंगाळावं..!!”
– योगेश खजानदार